Firma Bloker rozpoczęła swoją działalność w roku 2004. Podstawą naszej działalności jest wykonywanie mebli na indywidualne zamówienie. Realizujemy zamówienia na terenie całego kraju, a w szczególności mazowsza. Posiadając kilkunastoletnie doświadczenie w swojej pracy jesteśmy w stanie wykonać każdy, nawet nietypowy projekt. Staramy się sprostać wszelkim oczekiwaniom naszych klientów. Zaproponujemy Państwu projekty, które łączą w sobie tradycje i funkcjonalność, nowoczesność i estetykę.

Na­sza fir­ma pro­po­nu­je za­rów­no roz­wią­za­nia kla­sycz­ne jak i no­wo­cze­sne tak aby me­ble ide­al­nie pa­so­wa­ły do wnętrz Pań­stwa miesz­kań. Po­sia­da­my sze­ro­ką ga­mę ko­lo­rów i wzo­rów, co po­zwa­la nam na two­rze­nie nie­po­wta­rzal­nych pro­jek­tów i re­ali­za­cji. Po­nie­waż, każ­dy nasz klient ocze­ku­je od nas in­nych po­my­słów. Fir­ma BLOKER nie wpro­wa­dza stan­dar­dów, każ­dy nasz pro­jekt jest inny, two­rzo­ny dla da­nej oso­by. Spo­tka­nia z klien­tem oraz pro­jekt i jego wy­ce­na są bez­płat­ne (Sierpc i oko­li­ce) Do­pie­ro po obej­rze­niu na­szej pro­po­zy­cji klient po­dej­mu­je de­cy­zje.

Oferujemy Państwu wyposażenie mebli w sprzęt AGD renomowanych producentów.
Zapewniamy atrakcyjne ceny sprzętów, transport i montaż, co stanowi dla Państwa wygodę i pewność dostawy.

Pracujemy na maszynach firmy FELDER

K 975 Professional  pilarka  formatowa

G 300 Okleiniarka z pojemnikiem na klej

Oferujemy formatowanie płyty i oklejanie okleinami PCV i ABS

Sklep Bloker mieszczący się na ulicy Pl. Kardynała Wyszyńskiego 10 posiada w sprzedaży:

  • - Panele podłogowe
  • - Podłogi drewniane
  • - Listwy
  • - Karnisze drewniane i metalowe
  • - Rolety
  • - Listwy wykończeniowe
  • - Inne akcesoria meblowe

Sklep Bloker jest autoryzowanym punktem podłóg firmy QUICK STEP www.quick-step.com